headerimg

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement van vc Were Di

Artikel 1, algemene bepalingen

1) De vereniging is genaamd sportvereniging Were Di , hierna te noemen "de vereni­ging" en is bij notariële akte opgericht op 30 september 1956 en is gevestigd te Gemert.

2) Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 25 juni 1979.

Artikel 2, leden

1) De vereniging bestaat uit:

a) spelende leden

b) ondersteunende leden

c) rustende leden

d) leden van verdienste (ereleden)

2) De spelende leden zijn te verdelen in Mini’s , jeugdleden en senioren .

3) Mini’s zijn die leden die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt.

4) Jeugdleden zijn die leden die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt

5) Senioren zijn leden die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

6) Ondersteunende leden zijn leden, die zonder deel te nemen aan de competitie van de Nevobo, de vereniging in organisatorisch of bestuurlijk verband of in financiële zin ondersteunen .

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden

1) Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.

2) Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4, het lidmaatschap

1) De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de vereniging te verstrekken aanmel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, telefoonnummer . Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger.

2) Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

3) Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als spelend lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Nevobo.

Artikel 5, aanneming van leden

1) Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secretaris/ledenadministrateur namens het bestuur genomen. De secre­taris/ledenadministrateur kan niet eigen­machtig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Artikel 6, contributie

1) De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2 )   Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

3)    Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie

4)    Alle leden, die contributie verschuldigd zijn, dienen voor de betaling van de contributie de vereniging te machtigen om per periode het verschuldigde contributiebedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. Het lid is verplicht er voor te zorgen dat er voldoende saldo op zijn/haar bankrekeningnummer staat.

5)    Opzeggen dient vóór 1 juni schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministrateur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De contributie betaling loopt dan tot en met de maand juli.

6)    Indien je pas na 1 juni je lidmaatschap opzegt, zonder medische oorzaak of andere gegronde redenen, zal de gehele contributie voor het seizoen (tot en met juli) betaald dienen te worden.

7)    Leden kunnen een verzoek tot restitutie van contributie doen als er minimaal 3 maanden niet getraind en wedstrijden gespeeld kunnen worden met als oorzaak zwangerschap, ziekte, studie, werk of een andere niet nader genoemde oorzaak.

8)    Restitutie van (een deel van) de contributie kan pas plaatsvinden als daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend bij het bestuur. De hoogte van de teruggave wordt bepaald door het bestuur, met dien verstande dat de Nevobo-contributie en tenminste 50% van de contributie (minus Nevobo-bedrag) te allen tijde betaald dient te worden.
9)    De contributiebedragen zijn:

a)    Spelend lid: betaald 100% contributie;

b)    Lid alleen spelen  : betaald 100% contributie;
c)    Lid alleen trainen : betaald 100% contributie;
d)    Vrijwilligers, (niet zijnde actieve spelers) worden vrijgesteld van contributie;
e)    Ondersteunend lid, geen actieve rol, ontvangt wel infoboekje, uitnodiging feestavond en kamp: Betalen een door het bestuur vast te stellen aangepast tarief aan contributie;
f)    Vakantieleden (tijdelijk uitval: Uitzending of zwangerschap): Betalen een door het bestuur vast te stellen aangepast tarief aan contributie.

Artikel 7, rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, die in de statuten zijn geregeld, hebben de leden de hierna te noemen rechten en plichten.

1) Bij toetreding als lid kunnen zij een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen

2) De spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

3) Alle leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten in de ledenver­ga­deringen.

4) Alle leden ouder dan 16 jaar hebben het recht om deel te nemen aan stemmingen in de ledenver­ga­deringen.

5) Alle leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

6) Alle leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

7) Alle leden hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

8) Alle leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

9) Alle leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de Nevobo.

Artikel 8, straffen

1) In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2) Straffen opgelegd door de Nevobo waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

3) Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, lijnrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door Nevobo wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4) Door het bestuur worden straffen opgelegd indien een lid niet voldoet aan de verplichting om wedstrijden te fluiten en als teller aanwezig te zijn bij wedstrijden.
De hoogte van de boete wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

5) Door het bestuur worden straffen opgelegd indien een lid niet voldoet aan de verplichting om deel te nemen aan de jaarlijkse sponsoractiviteit.
De hoogte van de boete wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en wordt kenbaar gemaakt in de jaarlijkse vooraankondiging van de sponsoractiviteit

6) Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, binnen 2 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.

Artikel 9, clubkleuren
De kleuren en het tenue van de vereniging zijn op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De kleuren zijn:
- Oranje shirt met zwarte vlakken
- Zwarte broek
- Zwarte kniebeschermers

Artikel 10, bestuur

1) Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en moet bestaan uit tenminste 5 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2) Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

 1. a) de algemene leiding van zaken;
 2. b) de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
 3. c) het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
 4. d) benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

3) Het bestuur vergadert tenminste een maal per 6 weken, volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 2 leden van het be­stuur zulks wensen.

4) Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5) Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.

Artikel 11, het dagelijks bestuur

1) De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

2) Taken van de voorzitter:

 1. a) geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
 2. b) is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

3) Taken van de secretaris:

 1. a) voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
 2. b) heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;
 3. c) zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 4. d) zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;

4) Taken van de penningmeester:

 1. a) beheert de gelden van de vereniging;
 2. b) zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
 3. c) houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 4. d) voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
 5. e) brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële stand van zaken en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

Artikel 12, bestuursverkiezing

1) Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af. Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster:

 1. a) 1e jaar: voorzitter en een ander lid van de bestuursleden
 2. b) 2e jaar: secretaris en een ander lid van de bestuursleden
 3. c) 3e jaar: penningmeester en een ander lid van de bestuursleden.

2) De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

3) Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door ten minste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13, kascommissie

1) Door de alge­mene ledenverga­de­ring worden de leden van de kascommissie be­noemd.

2) De kascommissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid.

3) De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

4) Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 14, overige commissies

1) Het bestuur kan naar behoefte commissies instellen.

2) Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts commissies instellen, benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het bestuur, de vergade­ring en de com­missies.

3) De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.

4) Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.

5) Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

6) Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

7) Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld

8) Commissies van vc Were Di
vc Were Di kent diverse commissies:
- PR-commissie
- Financiële commissie (Kascontrole)
- Technische commissie
- Wedstrijdsecretariaat
- Jeugdcommissie
- Recreanten commissie

- Sponsorcommissie

Artikel 15, recreanten regels.
Regels m.b.t. meespelen spelende Nevobo Were Di leden binnen de recreantencompetitie.

1)    Spelende Nevobo Were Di  leden die 30 jaar of ouder zijn mogen met kennisgeving aan het bestuur van VC Were Di, in de recreantencompetitie meespelen.
2)    Betreft het echter een vaandelspeler of speelster van VC Were Di dan moet hij/zij toestemming vragen aan het bestuur van VC Were Di.
3)    Spelende Nevobo Were Di  leden die jonger zijn dan 30 jaar mogen alleen met toestemming van het bestuur van VC Were Di meedoen aan de recreantencompetitie.
4)    Indien een spelend Nevobo Were Di  lid zonder toestemming van het bestuur van VC Were Di meespeelt, beslist het bestuur van VC Were Di welke sancties moeten worden     
genomen tegen betreffende speler/speelster.
5)    Het bestuur is te allen tijde bevoegd spelers al dan niet toe te laten aan de recreantencompetitie.

Artikel 16, kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

De hoogte van de uitgaven bij bijzondere gelegenheden worden door het bestuur vastgesteld voor: Receptie, Bruiloft lid, Geboorte Kaart, Jubilarissen en Overlijden.

Artikel 17, aansprakelijkheid

1) De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

Artikel 18, wedstrijden

1) De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.

2) Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een coach, aan te wijzen door het bestuur. De coach is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

3) Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

4) De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de coach.

5) Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de Nevobo toestem­ming is verleend.

Artikel 19, aansprakelijkheid van de leden

1) Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

2) Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de Nevobo worden de betreffende leden aan­spra­kelijk gesteld.

Artikel 20, communicatie

Door gebruik te maken van een door de vereniging te onderhouden website worden de leden geïnformeerd over wedstrijdprogramma’s, uitslagen, standen, verenigingsorganisatie, bestuursinformatie, vergaderingen, alsmede over de door leden, bestuur en kader te hanteren normen en waarden.

Door middel van een clubblad, periodiek, seizoensboek, bewaarnummer, flyers of andere brochures zal waar nodig aanvullende informatie aan de leden worden verstrekt.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen.

Artikel 21, sponsoring, donateurs

1) Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

2) De vereniging kent naast leden ook donateurs.

3) Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

4) Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

5) De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

6) Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 22, wijziging van het huishoudelijk reglement

1) Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2) Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement ten minste 14 dagen voor de vergade­ring op de website of in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

3) Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen

Artikel 23, slotbepalingen

1) Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2) Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen nadat het gewijzigde reglement ter inzage is gelegd, resp. op de verenigings-website wordt vermeld.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 16 november 2009, aangepast op 24-november 2013.

Namens het bestuur van de vereniging.
De voorzitter
De secretaris

© vc Were Di. All Rights Reserved.

nevobo competitie